Organy spółdzielni

Organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd w składzie:

Dariusz  NOWAK
Prezes  Zarządu

Jacek FIGURSKI
Członek Zarządu

 Rada Nadzorcza w składzie:

Waldemar Witkowski
Przewodniczący
Jerzy Kłys
Wiceprzewodniczący
Tadeusz Biczysko
Elżbieta Gwiazda-Musiał
Ewa Malicka-Lisek
Henryk Olszewski
Zbigniew Świerczewski